MỤC DÃ QUỶ SỰ: QUAN SƠN THÁI BẢO

Mystery of Muye: The Guardian of the Mountain (2021) (2021)

Nội dung phim

Mục Dã Quỷ Sự: Quan Sơn Thái Bảo kể về trong Thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc, Phong Tứ Cửu, thế hệ sau của Thái Bảo Quan Sơn ở ẩn, phụng mệnh điều tra vụ án, giải mã thách đố về địa cung Thiên Quý Cổ “Cửu Quán” đằng sau tại nạn mỏ đá.

Xem thêm